wizja gimnazjum w marklowicach

Szkoła naszych marzeń to taka, w której:

 

 • Panuje życzliwa i przyjazna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku.

 

 • Pielęgnuje się tradycje szkoły. 

 

 • Uczy się miłości do "małej" i "dużej" Ojczyzny.

 

 • Uczniowie chętnie zdobywają wiedzę i uczestniczą w zajęciach.

 

 • Rodzice wspierają nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.

 

 • Nauczyciele cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, budzą ich zaufanie, rozwijają zainteresowania uczniów.

 

 • Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. 

 

 • Organizowane są atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

 

 • Szkoła jest nowocześnie wyposażona, co ułatwia wszechstronny rozwój uczniów.

 

 • Uczniowie korzystają z bogatych zbiorów biblioteki, a wolny czas chętnie spędzają w świetlicy szkolnej.

misja gimnazjum w marklowicach

W Gimnazjum im. prof. M. Gruchmanowej:

 

 • Promujemy humanistyczny system wartości. 

 

 • Zapewniamy fachowo i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

 

 • Podmiotowo traktujemy ucznia.

 

 • Tworzymy przyjazne, ale nie koleżeńskie relacje między uczniami i nauczycielami.

 

 • Rozwijamy zainteresowania i talenty uczniów.

 

 • Kształtujemy mądrego obywatela świata i Europy. 

 

 • Przygotowujemy ucznia do dalszego kształcenia i radzenia sobie w życiu.

 

 • Wprowadzamy ucznia w świat technologii informatycznej.

model absolwenta

Uczeń gimnazjum:

 

 • Korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy,

 

 • Posługuje się narzędziami technologii informacyjnej,

 

 • Zna dwa języki obce,

 

 • Rozwiązuje problemy i podejmuje właściwe decyzje,

 

 • Dokonuje samooceny,

 

 • Komunikuje się z otoczeniem w sposób asertywny,

 

 • Z powodzeniem kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej,

 

 • Radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych,

 

 • Dostrzega problemy innych, udziela pomocy potrzebującym,

 

 • Prowadzi zdrowy styl życia,

 

 • Potrafi właściwie zorganizować sobie czas wolny,

 

 • Troszczy się o środowisko naturalne.