stypendium

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM IM. PROF. MONIKI GRUCHMANOWEJ

 

 1. Stypendium im. prof. Moniki Gruchmanowej przyznawane jest uczniom Gimnazjum w Marklowicach, którzy są wpisani do Księgi Uczniów.

 2. Stypendium przyznawane jest corocznie uczniom w wysokości 250 zł miesięcznie. Wypłacane jest przez okres 5 miesięcy.

 3. Pierwsza wypłata stypendium następuje 30 września, ostatnia
  30 czerwca.

 4. Stypendium naukowe przyznawane jest uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 5,0;

  2. uczeń uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania;

  3. uczeń jest laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu szkolnym lub zawodów sportowych na szczeblu województwa i kraju;

  4. uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności.

 5. Bez względu na średnią ocen stypendium może być przyznawane uczniom, którzy są laureatami konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych.

 6. Stypendium przyznawane jest m.in. na zakup pomocy naukowych, książek niezbędnych w procesie edukacji, na pokrycie kosztów uczestnictwa w różnych formach samodoskonalenia, kursów językowych, szkoleniach, na bilety wstępu do kina, teatru, muzeum itp.

 7. Z wnioskami o przyznanie stypendium występują:

  1. osoby zainteresowane;

  2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia;

  3. wychowawca klasy;

  4. dyrektor szkoły.

 8. Do wniosku należy dołączyć:

  1. średnią ocen potwierdzoną przez wychowawcę;

  2. zaświadczenie o udziale w konkursach, olimpiadach czy zawodach;

  3. potwierdzenia udziału w życiu szkoły i środowiska - dokonuje wychowawca.

 9. W przypadku zaprzestania nauki stypendium nie przysługuje. O fakcie zaprzestania nauki osoba otrzymująca stypendium natychmiast powinna powiadomić dyrektora szkoły.

 10. Stypendium przyznaje komisja powołana przez dyrektora szkoły, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.

 11. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada drogą głosowania jawnego. Obowiązuje zasada większości głosów 50% +1.

 12. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły - przewodniczący Komisji;

  2. członkowie Rady Pedagogicznej ( 2 nauczyciele, pedagog, opiekun SU);

  3. 2 członków Rady Rodziców;

  4. 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 13. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję zatwierdza dyrektor szkoły.

 14. Od decyzji Komisji przysługuje pisemne odwołanie do dyrektora szkoły jako Przewodniczącego Komisji w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy uczniów, którym przyznano stypendium.

 15. Listę osób, którym przyznano stypendium wywiesza się na gazetce ogłoszeń oraz przedstawia na apelu szkolnym.

 16. Komisja ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stwierdzi, że uczeń prezentuje postawę niegodną stypendysty prof. Gruchmanowej.

Regulamin zatwierdzony w dniu 18.11.2003 r. przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Podano do wiadomości wszystkich rodziców na zebraniu ogólnym w dniu 26 listopada 2003 r.
Tekst Regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na gazetce szkolnej.