Regulamin uczniów Gimnazjum w Marklowicach

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

  1. Regulamin uczniów określa prawa i obowiązki uczniów.
  2. Regulamin uczniów został opracowany na podstawie Statutu szkoły i przyjętych regulaminów normujących pracę szkoły.
  3. Regulamin uczniów jest zbiorem zobowiązań, z których wykonywania rozliczani są wszyscy uczniowie Gimnazjum.
  4. Z Regulaminem zapoznawani są wszyscy uczniowie na początku każdego roku szkolnego.

 

 

Rozdział II

 

Prawa ucznia

 

  1. Uczeń Gimnazjum ma  prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej,

3)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym a także do poszanowania jego godności,

4)   swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

7)   znajomości szkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki,

8)   informacji o grożących mu ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannego zachowania – przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem danego semestru,

9)   pomocy w razie trudności w nauce,

10)    pomocy medycznej i psychologiczno-pedagogicznej,

11)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i społeczną,

12)    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach – zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

13)    zrzeszania się w organizacjach działających w Gimnazjum

14)    korzystania z pomocy materialnej na podstawie odrębnych przepisów i w ramach posiadanych środków

15)    redagowania i wydawania gazetki szkolnej

16)    korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

17)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych lub pod opieką nauczyciela

 

 

Przywileje ucznia

 

1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, wycieczkach, zawodach oraz akcjach prowadzonych przez SU, w tym w dyskotekach szkolnych.

3. Uczeń ma prawo skorzystać z dodatkowych przywilejów określonych w Gimzetce szkolnej w czasie 2-miesięcznego okresu obowiązywania danego numeru.

 

 

Rozdział III

 

Obowiązki ucznia

 

I. Nauka i praca.

 

         1. Uczeń zobowiązany jest do:

 1)  systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych wynikających z planu zajęć, w  tym:

  a) punktualnego przychodzenia za zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; mimo spóźnienia na
   zajęcia
przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.

  b) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac
   poleconych
przez nauczyciela do wykonania w domu,

  c) zachowywania należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, nierozmawiania z innymi
   uczniami
w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela; zabierania głosu, gdy
   zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,

  d) nieopuszczania wyznaczonego miejsca w klasie ( ławka szkolna) bez zgody
   nauczyciela
prowadzącego zajęcia, po usłyszenia dzwonku uczniowie opuszczają
   klasę na wyraźny sygnał nauczyciela,

  e) niespożywania podczas zajęć posiłków, zabrania się picia napojów i żucia gumy
   podczas
lekcji,

  f) nieopuszczania terenu szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.

 

II. Nieobecności.

 

1. Uczeń zobowiązany jest do:

          1) przedłożenia wychowawcy klasy usprawiedliwienia każdej nieobecności w szkole
              niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż w ciągu dwóch tygodni, licząc
              od
daty ostatniego dnia nieobecności:

a)      usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach; oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców; dokumentem usprawiedliwiającym może być także zaświadczenie lekarskie,

b)      w przypadku jednogodzinnych nieobecności ucznia ( dotyczy pierwszej godziny lekcyjnej) wychowawca uwzględnia tylko ustne usprawiedliwienie przez rodzica ( rozmowa telefoniczna lub bezpośrednia – rodzic kontaktuje się z nauczycielem),

c)      w przypadku zwolnienia ucznia w czasie trwania zajęć dydaktycznych rodzice zobowiązani są poinformować o tym wychowawcę telefonicznie ( dołączając pisemne zwolnienie) lub osobiście,

d)      w sytuacji dłuższej nieobecności dziecka ( przekraczającej tydzień) rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły o przyczynie nieobecności dziecka.

 

III. Strój szkolny i schludny wygląd.

 

1.      Uczeń zobowiązany jest do:

1)  noszenia na terenie szkoły stroju szkolnego ( mundurka) ustalonego według
     odrębnych przepisów,

 2) noszenia stroju galowego ( biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie)
     podczas
uroczystości szkolnych i egzaminów gimnazjalnych,

3) podczas wycieczek, wyjazdów i obozów ze względu na szczególną organizację  zajęć dydaktyczno-wychowawczych dopuszcza się możliwość nienoszenia mundurków za zgodą kierownika wycieczki,

4) przebywania na terenie szkoły w zmiennym obuwiu w ciągu całego roku szkolnego,

5) przy wejściu na salę gimnastyczną uczniowie zmieniają buty na obuwie sportowe
na podeszwie nierysującej parkietu,

2. Na terenie szkoły zabroniony jest:

1) widoczny makijaż,

2) malowanie paznokci wszystkimi lakierami z wyjątkiem bezbarwnych,

3) noszenie tipsów,

4) noszenie ekstrawaganckiej biżuterii: korali, długich kolczyków zagrażających bezpieczeństwu, bransolet, itp.( dozwolone są skromne kolczyki, łańcuszki i pierścionki niezagrażające bezpieczeństwu uczniów),

5) piercing

6) tatuaże

7) farbowanie włosów, nabłyszczanie fryzur, stawianie włosów na żelu, strzyżenie na łyso, robienie dredów itp.

8) na sali gimnastycznej obowiązuje strój zgodny z przepisami BHP obowiązującymi na salach sportowych

 

IV. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.

 

1. Wszystkich uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego i innego prywatnego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły tylko za zgodą i w obecności dyrektora szkoły lub nauczyciela.

 

           V. Bezpieczeństwo w szkole.

 

1.  Uczeń zobowiązany jest do:

1) przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego, a w szczególności:

a) przestrzegania zarządzeń Dyrektora oraz zapisów statutowych,

b) przestrzegania regulaminów wewnątrzszkolnych,

c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej,

2) unikania wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby,

3) dbania o ład i porządek w szkole,

4) dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne,

5) korzystania z pracowni i pomieszczeń szkolnych zgodnie z regulaminami ich
     użytkowania
,

6) naprawienia szkody wynikającej ze świadomej dewastacji mienia szkoły,

7) wystrzegania się szkodliwych nałogów – palenia papierosów, picia alkoholu,
    zażywania
i rozprowadzania narkotyków,

     8) nieprzynoszenia do szkoły rzeczy o znacznej wartości materialnej.

 

VI. Savoir vivre.

 

1. Uczeń zobowiązany jest do:

1) kulturalnego zachowania się, przestrzegania zasad kultury współżycia w
    odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 2)  niestosowania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

 3) unikania zachowań agresywnych,

 4) podczas rozmowy z dorosłą osobą przyjęcia postawy stojącej, uczeń nie trzyma rąk
     w
kieszeni i nie żuje gumy,

 5) jeżeli do klasy wchodzi dorosła osoba uczniowie wstają z miejsc i siadają na
     wyraźny
sygnał nauczyciela.

 

 

Rozdział IV

 

Nagrody

 

1. Za wzorowe i wyróżniające wypełnianie obowiązków określonych Statutem  
     Gimnazjum
, uczeń może być nagrodzony:

1)      pochwałą wychowawcy na forum klasy,

2)      pochwałą Dyrektora na apelu wobec całej społeczności szkolnej,

3)      podaniem informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia w gazecie lokalnej,

4)      listem pochwalnym skierowanym do rodziców ucznia klasy trzeciej,

5)      nagrodą rzeczową w formie książki lub upominku,

6)      bezpłatnym lub częściowo dofinansowanym uczestnictwem w atrakcyjnych
      imprezach
organizowanych przez Gimnazjum lub rodziców,

7)      nagrodą rzeczową dla klas za całoroczny udział w konkursie na najlepszą, klasę w

                  szkole oraz w rozgrywkach ligi szkolnej zgodnie z regulaminem,

8)      medalem zgodnie z regulaminem,

9)      stypendium naukowym zgodnie z regulaminem.

2.   Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Statut szkoły.

 

 

Rozdział V

 

Kary

 

1.      Za niewypełnienie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1)      upomnieniem ustnym przez wychowawcę klasy lub nauczyciela w rozmowie indywidualnej,

2)      upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela połączonym z wpisem do zeszytu uwag,

3)      pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji ( o ile uczeń pełnił takie funkcje)

4)      upomnieniem Dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy i pedagoga,

5)      pozbawieniem przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora szkoły pełnionych funkcji na terenie szkoły ( o ile uczeń pełnił takie funkcje),

6)      ograniczeniem przywilejów uczniowskich,

7)      przeniesieniem do równoległej klasy na wniosek Rady Pedagogicznej z określeniem czasu trwania kary, w razie gdy dotychczasowe działania nie przyniosły pożądanych efektów lub w przypadkach szczególnych po rozpatrzeniu przez Radę Pedagogiczną..

2.      Za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych dyrektor szkoły może wystąpić  z wnioskiem do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.                 .

 

 

Regulamin przyjęty do realizacji 3.09.2007 r.

 

                                                                Podpis dyrektora szkoły:

 

 

 

                                                    Podpis opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 

………………………………………......

 

Podpis przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

 

…………………………………………..

 

…………………………………………..

 

…………………………………………..