medal dla każdego

 Regulamin:

 

 1. Konkurs obejmuje uczniów klas I, II i III gimnazjum,

 2. Wyróżnienia są przyznawane na trzech poziomach:

  • medal złoty

  • medal srebrny

  • medal brązowy

 3. Konkurs dotyczy średniej ocen semestralnych lub końcoworocznych wszystkich przedmiotów (obowiązkowych i nadobowiązkowych, łącznie z religią), wymagana ocena z zachowania conajmniej DOBRY.

 4. Medal złoty otrzymuje uczeń (uczniowie), który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole.

 5. Medal srebrny otrzymuje uczeń, który uzyskał drugą co do wysokości średnią ocen w szkole.

 6. Medal brązowy otrzymuje uczeń, który uzyskał trzecią co do wysokości średnią ocen w szkole.

 7. Średnią ocen oblicza się do drugiego miejsca po przecinku.

 8. Na każdym poziomie mogą pojawić się identyczne wyniki, wtedy medale są przyznawane każdemu kto osiągnął wymagany wynik.

 9. Konkurs jest rozstrzygany po I semestrze i na koniec roku szkolnego.