egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY  

Tabela – wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016

Gimnazjum w Marklowicach

 

     

Do egzaminu przystąpiło 72 uczniów; egzamin obejmował 5 obszarów: historia z wos-em, język polski, przyroda (biologia, chemia, geografia, fizyka), matematyka oraz do wyboru język obcy (język angielski lub język niemiecki).

Wyniki zostały przedstawione w odniesieniu do średniej kraju oraz województwa.

Określony został również poziom szkoły w danym obszarze egzaminu wg skali staninowej.

 

Przedmioty objęte egzaminem

Kraj

Województwo

Szkoła – Gimnazjum w Marklowicach

Poziom egzaminu dla szkoły

 

Historia i wos

 

 

56%

 

56%

 

58%

 

wyżej średni

 

Język polski

 

 

69%

 

69%

 

74%

 

wysoki

 

Przyroda

 

 

51%

 

51%

 

56%

 

wysoki

 

Matematyka

 

 

49%

 

48%

 

61%

 

bardzo wysoki

 

Język angielski

(podstawa)

 

 

64%

 

65%

 

72%

 

wysoki

 

Język angielski

(rozszerzenie)

 

 

45%

 

45%

 

52%

 

wysoki

 

Język niemiecki

 

 

57%

 

58%

 

67%

 

wysoki

 egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY  

Tabela – wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013

Gimnazjum w Marklowicach

 

      Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów; egzamin obejmował 5 obszarów: historia z wos-em, język polski, przyroda (biologia, chemia, geografia, fizyka), matematyka oraz do wyboru język obcy (język angielski lub język niemiecki).

Wyniki zostały przedstawione w odniesieniu do średniej kraju, województwa oraz powiatu wodzisławskiego.

Określony został również poziom szkoły w danym obszarze egzaminu wg skali staninowej.

 

Przedmioty objęte egzaminem

Kraj

Województwo

Powiat

Szkoła – Gimnazjum w Marklowicach

Poziom egzaminu dla szkoły

 

Historia i wos

 

 

58%

 

57,8%

 

58,8%

 

57,1%

 

średni

 

Język polski

 

 

62%

 

62,3%

 

62,5%

 

66,2%

wyżej średni

 

 

Przyroda

 

 

59%

 

58,5%

 

59,4%

 

62,9%

wyżej średni

 

 

Matematyka

 

 

48%

 

47,1%

 

48,9%

 

55,5%

 

wysoki

 

Język angielski

 

 

63%

 

64,1%

 

64,4%

 

63,4%

wyżej średni

 

 

Język niemiecki

 

 

58%

 

59,1%

 

67%

 

68,6%

 

wysoki

 egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY  

Część humanistyczna

 Część matematyczno-przyrodnicza

 

 

Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.

 

Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

 

Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.

 

Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich  wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.

 

Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

 egzamin gimnazjalny

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wg EWD

 

2011

Część matematyczno-przyrodnicza:      poziom wysoki

Część humanistyczna:                           poziom wysoki

 

2010

Część matematyczno-przyrodnicza:  poziom bardzo wysoki

Część humanistyczna:                    poziom średni

 

2009

Część matematyczno-przyrodnicza:  poziom najwyższy

Część humanistyczna:                    poziom wysoki

 

2008

Część matematyczno-przyrodnicza:  poziom bardzo wysoki

Część humanistyczna:                    poziom bardzo wysoki

 

2007

Część matematyczno-przyrodnicza:  poziom wysoki

Część humanistyczna:                    poziom średni

egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009  

Część humanistyczna   

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

 

 

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 190.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

 

 

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 190.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.