Strona Główna  Biblioteka  Świetlica  Galeria  Punkt Pomocy

Menu

Strona Główna

 

 

Książki

Dzieje książki

Dzieje bibliotek

Dzieje pisma

 

Zbiory Biblioteki

Książki

Czasopisma

Zbiory specjalne

Katalogi

Kartoteki

 

Biblioteki

Biblioteka Narodowa

P B I

W B L P

Ś B C

S L P

Biblioteka

    

Regulaminy

Regulamin biblioteki

1.Z księgozbioru biblioteki korzystać mogą uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele
i pracownicy Gimnazjum w Marklowicach.

2.      Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3.      Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami i prasą.

4.      Uprawnieni do korzystania z księgozbioru mogą też bezpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych zgodnie z regulaminem określającym zasady użytkowania tych stanowisk.

5.      Biblioteka oferuje uczniom możliwość bezpłatnego drukowania i kserowania materiałów edukacyjnych o liczbie do 3 stron A4 dziennie na osobę. Bibliotekarz może jednak odmówić wykonywania powyższych usług w przypadku posiadania ograniczonej ilości materiałów drukarskich.

6.      Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

7.      Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.

8.      W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

9.     Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu
i  wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

10.  Ze zbiorów biblioteki korzystać można:

a.       wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe i dydaktyczne, zbiory multimedialne: e-booki, audiobooki, płyty DVD lub CD),

b.      czytając lub przeglądając materiały biblioteczne na miejscu (księgozbiór podręczny).

11.  Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 15 dni lektury i 30 dni inne pozycje, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu. Książki mogą być wypożyczane na dłuższy okres i w większej ilości na okres ferii zimowych i wakacji.

12.  Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

13.  Czytelnik może wypożyczyć do domu 3 czasopisma na okres 1 tygodnia (o ile łączna liczba wypożyczonych przez niego materiałów nie przekracza 3 pozycji).

15.  Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczanie ich uczniom (np. gdy uczeń przygotowuje się do konkursu, olimpiady itp.).

16.  Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.

17.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję, ewentualnie inną, wskazaną przez bibliotekarza.

18.  W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.

19.  Wszystkie wypożyczone przez uczniów i rodziców książki powinny być zwrócone na tydzień przed końcem roku szkolnego. Czytelnicy, którzy rozliczyli się z biblioteką mogą wypożyczać książki na okres wakacji.

20.  Nauczyciel bądź pracownik szkoły, którego umowa o pracę wygasa przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, zobowiązany jest zwrócić książki najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

21.  Bibliotekarz informuje o stanie czytelnictwa poszczególnych klas, umieszczając comiesięcznie wykazy statystyczne na tablicy usytuowanej w bibliotece szkolnej szkoły.

22.  Na prośbę czytelnika bibliotekarz informuje go o liczbie wypożyczonych przez proszącego książek i czasopism i/lub terminach ich zwrotów.

23.  Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

24.  Za nie przestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i urządzeń dostępnych w bibliotece na okres ustalony przez bibliotekarza.

 

REGULAMINU WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA
(aneks do Regulaminu Biblioteki) 


1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na     okres jednego roku szkolnego.
2. Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 
4. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek. 
6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem. Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać – imieniem i nazwiskiem dziecka.
7. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
 

Regulamin korzystania z multimedialnego

centrum informacji

 

1.    Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.    Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się najwyżej 2 osoby.

3.    Z komputera można korzystać jedynie w celach edukacyjnych.

4.    W komputerze nie wolno instalować żadnych gier, programów i urządzeń elektronicznych.

5.    By używać własnych dyskietek, płyt CD lub urządzeń podłączanych do komputera, należy uprzednio otrzymać na to zgodę bibliotekarza.

6.    Bez zgody bibliotekarza nie wolno pobierać z Internetu żadnych plików.

7.    Uczeń może z jednodniowym wyprzedzeniem zapisać się jako użytkownik stanowiska komputerowego na max. 1 godzinę w ciągu dnia.

8.    Użytkownicy komputera będą pociągani do odpowiedzialności karnej za wszelkie uszkodzenia sprzętu bądź oprogramowania wynikłe z winy niewłaściwego jego użytkowania.

Regulamin Pracy Biblioteki - całość

 

info

Gimnazjum

im. prof. Moniki Gruchmanowej

ul. wyzwolenia 152

44-321 Marklowice

tel. (032) 455 00 28

e-mail: gimnazjum@marklowice.pl

           pogoda

 

 

 

 

Wydarzenia          archiwum